ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และประเด็นสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร" 13-14 พฤษภาคม 2564 โดยมีการปรับรูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Category: การอบรม จริยธรรมในมนุษย์

เรียน ผู้ที่สมัครเข้าร่วมการอบรม ที่เคารพทุกท่าน

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก หรือมีการเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมมาจากพื้นที่ควบคุมหรือมีการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด หากจำเป็นต้องจัดให้พิจารณาใช้รูปแบบออนไลน์แทน” นั้น


คณะผู้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และประเด็นสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” จึงต้องปรับรูปแบบการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 จากเดิมมีแผนการจัดอบรม ณ ห้องประดู่แดง2 ชั้น 5 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปลี่ยนเป็นการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมดังลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QB96Q45KLFcNRUBQiYisD1cRMOGRtGzos5HLcIpl9Z0/edit?usp=sharing

ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบชื่อของท่าน หากพบความไม่ถูกต้องของรายชื่อ ขอให้แจ้งในแบบฟอร์มดังลิงค์นี้ https://forms.gle/9ZsJdoFtyrt3EVHT7 ซึ่งคณะผู้จัดอบรมจะจัดส่งรายละเอียดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Zoom Meeting และข้อแนะนำในการปฏิบัติระหว่างการอบรมให้ท่านทางอีเมล์อีกครั้ง

ด้วยความเคารพ
ณัฐชา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
สามารถติดต่อผ่านช่องทางหลักทางอีเมล์ rec.research@remove-thismfu.ac.th และช่องทางติดต่อสำรองทางเบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6551 (ณัฐชา) และ 0-5391-7171 (ศิรินทร์ทิพย์)  

| writer Nattacha Punyachanakul | อ่านข่าวทั้งหมด 486 ครั้ง