ฟอร์มต่าง ๆ

APแบบฟอร์มสำหรับผู้วิจัย (Annex for Investigators)
AP 01/2019แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาSubmission Form for Ethical ReviewProtocol Title (in Thai and English)
AP 02/2019แบบโครงร่างการวิจัยภาษาไทย
AP 03_1/2019แบบเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
AP 03_2/2019แบบเอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัคร
AP 03_3/2019แบบเอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม เอกสารแสดงเจตนายินยอมการใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
AP 03_4/2019แบบเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี ที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
AP 03_5/2019แบบเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร ในโครงการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พันธุ์ศาสตร์
AP 03_6/2019แบบเอกสารแสดงเจตนายินยอมการใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
AP 03_7/2019แบบเอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับการรายงานกรณีศึกษา
AP 04/2019แบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการวิจัย
AP 05/2019แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย
AP 06/2019แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ผ่านรับการรับรอง
AP 07/2019แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง “ในสถาบัน”
AP 08/2019แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
AP 09/2019แบบรายงานสรุปผลการวิจัย
 เอกสารแจ้งชำระค่าธรรมเนียม การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์