คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รองศาสตราจารย์
ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
ที่ปรึกษากรรมการ

 

ศาสตราจารย์
ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
ที่ปรึกษากรรมการ

 


รองศาสตราจารย์ พล.ต.หญิง
พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ
ประธานกรรมการ

 

อาจารย์ นพ.เกษตร  ฉิมพลี
รองประธานกรรมการ

 

รองศาสตราจารย์
ดร.ปรีชา อุปโยคิน
กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์
กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์
กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี    
กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล
กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.พิลาสินี วงษ์นุช
กรรมการ

 

อาจารย์ นพ.ปวีณ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์    
กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล
กรรมการและเลขานุการ

 

อาจารย์ ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์
กรรมการและเลขานุการ

 

อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ