เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และประเด็นสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร" วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564

Category: การอบรม จริยธรรมในมนุษย์

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านวิจัยของสำนักวิชา เลือกสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

 

1. หัวข้อ“หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (จำกัด 200 ท่าน)

Ø หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน               Ø การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง

Ø กระบวนการขอความยินยอม                Ø การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอเปราะบาง

Ø การประพฤติมิชอบทางการวิจัย

Ø บทบาทของนักวิจัย และการประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย     

 

2. หัวข้อ“ประเด็นสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (จำกัด 80 ท่าน)

Ø แนวทางการพัฒนายาจากสมุนไพร

Ø แนวทางการประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Ø หลักเกณฑ์การประเมินความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 

**ผู้ที่จะเข้าอบรม หัวข้อ “ประเด็นสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นั้น จะต้องผ่านการอบรม หัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ก่อน (สมัครอบรมทั้งหัวข้อที่ 1 และ 2)**

 

เวลาอบรม : 8.30 - 16.00 น.

สถานที่อบรม : ห้องประดู่แดง 2 (E4B-502) ชั้น 5 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมากกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร

สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/oumArsMop4qkMHur9 

หรือผ่าน QR code ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

| writer Nattacha Punyachanakul | อ่านข่าวทั้งหมด 1183 ครั้ง