ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

Category: การอบรม จริยธรรมในมนุษย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประดู่แดง2 (E4B-502) ชั้น 5 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีงานวิจัยในมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประกันคุณภาพงานวิจัยว่าได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่ให้ความเคารพ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาและประกาศใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOP) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับ พ.ศ. 2562 จึงมีความจำเป็นต้องเผยแพร่ให้นักวิจัยของสถาบันทราบโดยทั่วถึง ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ขึ้น โดยมีรูปแบบการอบรมและวัตถุประสงค์ดังนี้

รูปแบบการอบรม

 1. การบรรยายจากวิทยากรถึงความสำคัญและความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 2. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 200 คน จากหน่วยงาน ดังนี้

 1. นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จากสำนักวิชาต่างๆ 
 2. นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 3. นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จากเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือโซนเหนือบน 2

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัยในมนุษย์ มีความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และนำไปประยุกต์ใช้ในการร่างวิธีดำเนินการวิจัยและทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจขั้นตอนในการเตรียมข้อมูล-เอกสาร และโครงร่างวิจัย
 3. เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามที่ระบุในวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOP) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับ พ.ศ. 2562
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจบทบาทของผู้วิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการกำกับดูแลงานวิจัย ภายหลังการรับรองโครงร่างการวิจัย

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่านมาร่วมบรรยายในโครงการอบรมฯ ดังนี้

วิทยากร

 1. พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญา
  ประธานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC)
 2. พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุธี พานิชกุล
  ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก
 3. พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง แสงแข ชำนาญวนกิจ
  อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

| writer Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 646 ครั้ง