เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ อรินต๊ะทราย
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
โทรศัพท์: 0-5391-7171
อีเมล: sirintip.ari@mfu.ac.th

 

นางสาวณัฐชา ปัญญาชนกุล
เจ้าหน้าที่บริหาร
(มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
โทรศัพท์: 0-5391-6551
อีเมล: nattacha.pun@mfu.ac.th