วิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs

บทที่

ชื่อบท

เอกสารภาคผนวก

MFU 01/01.0

การจัดทำและการทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน Preparation and Review of Standard Operating Procedures

AO 01/2019

MFU 02/01.0

โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  Constituting Institutional Review Board 

AO 02_1/2019

AO 02_2/2019

AO 02_3/2019

AO 02_4/2019

AO 02_5/2019

AO 03_1/2019

AO 03_2/2019

MFU 03/01.0

การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา Management of Protocols Submission

AP 01/2019

AP 02/2019

AP 03_1/2019

AP 03_2/2019 

AP 03_3/2019

AP 03_4/2019

AP 03_5/2019

AP 03_6/2019

AP 03_7/2019

AO 04/2019

AO 05_1/2019

AO 05_2/2019

AO 05_3/2019

AO 05_4/2019

AO 06/2019

AL 01/2019

AL 02_1/2019

AL 03/2019

AL 04_1/2019

AL 04_2/2019

AL 04_3/2019

MFU 04/01.0

แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย Review and Assessment Guideline

AO 05_2/2019

AO 05_3/2019

MFU 05/01.0

การประชุมคณะกรรมการฯ เต็มชุด Convened Full Board Meeting

AO 06/2019

AO 07/2019

AO 08/2019

AL 05/2019

MFU 06/01.0

การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง Continuing Review Process After Approval

AP 05/2019

AP 06/2019 

AP 07/2019 

AP 08/2019 

AP 09/2019 

AO 09/2019

AO 10/2019

AO 11_1/2019

AO 11_2/2019

AO 12/2019 

AO 13/2019 

AO 14/2019 

AO 15/2019 

AL 06/2019

AL 07_1/2019

AL 07_2/2019

AL 07_3/2019 

AL 07_4/2019 

AL 07_5/2019 

AL 07_6/2019

MFU 07/01.0

การจัดการเอกสารโครงการวิจัย Documentation and Archiving

AO 16/2019 

AO 17/2019 

AO 18/2019 

MFU 08/01.0

การกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย Site monitoring visit

AO 19/2019

MFU 09/01.0

การบริหารจัดการโครงการวิจัยสหสถาบัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงการร่วมมือด้านการวิจัย Protocol Management of Multi-Center Research Under the Memorandum Of Understanding

AL 02_2/2019

MFU 10/1.0

การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เป็นเครื่องมือแพทย์ Review of Medical Device Study

AO 05_2/2019

AO 05_4/2019