คำแนะนำสำหรับผู้วิจัย

การยื่นเสนอเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาและรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.1 กำหนดเวลาการรับโครงร่างการวิจัย
     ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยที่ห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ในแต่ละวงรอบเดือน
1.2 ข้อกำหนดเอกสารและสิ่งที่ผู้วิจัยต้องส่ง ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ผู้วิจัยต้องส่ง

จำนวนชุด*

1. รายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา (AP 01/2019)

4

2. โครงร่างการวิจัยภาษาไทย (AP 02/2019) และ/หรือ

    โครงร่างการวิจัยภาษาอังกฤษ ที่มีบทสรุปย่อภาษาไทย

4

3. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครและเอกสารแสดงเจตนายินยอม ได้แก่

    3.1 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (AP 03_1/2019)

    3.2 เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัคร (AP 03_2/2019) และ/หรือ

    3.3เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม (AP 03_3/2019) และ/หรือ

    3.4 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี ที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (AP 03_4/2019)

    3.5 ถ้าเป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยพันธุศาสตร์ ให้ส่งเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พันธุศาสตร์ (AP 03_5/2019)

    3.6 ถ้าเป็นโครงการวิจัยในศพ ให้ใช้เอกสารแสดงเจตนายินยอมการใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (AP 03_6/2019)

    3.7 ถ้าเป็นการรายงานกรณีศึกษา (Case report) ให้ส่งเอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับการรายงานกรณีศึกษา ((AP 03_7/2019)

4

4. ประวัติผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม **

4

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม โฆษณา สมุดไดอารี่ วิดีโอ ใบรับรอง / ใบอนุญาต จากคณะกรรมการอาหารและยา (กรณีการวิจัยเกี่ยวกับยา หรือเครื่องมือแพทย์) เป็นต้น

4

6. หนังสือนำส่งจากคณบดี สำนักวิชา

1

7. แผ่นซีดีหรือดีวิดี ที่มีข้อมูลโครงร่างการวิจัยในรูป PDF file และ word file ***หรือส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งไปที่อีเมล: rec.human@mfu.ac.th

1

8. เอกสารแจ้งชำระค่าธรรมเนียม การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์1

 

ผู้วิจัยสามารถ download เอกสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ ethic.mfu.ac.th

หมายเหตุ
     * จำนวนเอกสารโครงร่างการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องส่ง อาจมีการปรับลดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
     ** ผู้วิจัย และ/หรือ ผู้วิจัยร่วม ควรต้องแนบหลักฐานการอบรมการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (ICH GCP) และ/หรือการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงร่างการวิจัยที่เป็นการศึกษาในมนุษย์ที่มีการกระทำเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเก็บข้อมูลด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือเป็นงานวิจัยทางคลินิก (clinical trial) หรือมีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental study)
     *** ข้อมูลและการเรียงหน้าในเอกสาร ต้องตรงกับในไฟล์ที่ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์