คำแนะนำสำหรับผู้วิจัย

เอกสารโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก

  1. กำหนดเวลาการรับโครงร่างการวิจัย
    ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังสำนักงาน หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน เพื่อเข้าพิจารณาภายในวงรอบเดือนถัดไป

  2. ข้อกำหนดเอกสารและสิ่งที่ผู้วิจัยต้องส่ง ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ผู้วิจัยต้องส่ง

จำนวนชุด*

(1) รายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา (AP 01/2022) ที่มีเอกสารเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย (Conflict of Interest Declaration)

4

(2) โครงร่างการวิจัยภาษาไทย (AP 02/2022) และ/หรือ
โครงร่างการวิจัยภาษาอังกฤษ ที่มีบทสรุปย่อภาษาไทย

4

(3) เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ตามชนิดของงานวิจัย)

     3.1 เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (AP 03_1/2022)
     3.2 เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมแบบเปิดกว้าง เพื่อเก็บรักษาข้อมูลและตัวอย่างชีวภาพไว้สำหรับการวิจัยในอนาคต (AP 03_2/2022)
     3.3 เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม (AP 03_3/2022)
     3.4 เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม อาสาสมัครเด็ก อายุ 7-12 ปี ที่เข้าร่วมการวิจัย (AP 03_4/2022) 
     3.5 เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม สำหรับการใช้ศพเพื่อการศึกษาหรือวิจัย (AP 03_5/2022)
     
3.6 เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม สำหรับการรายงานกรณีศึกษา (AP 03_6/2022)

4

(4) ประวัติผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม และที่ปรึกษา ที่ลงนามโดยผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม และที่ปรึกษา**

4

(5) เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม โฆษณา สมุดไดอารี่ วิดีโอ ใบรับรอง / ใบอนุญาต จากคณะกรรมการอาหารและยา (กรณีการวิจัยเกี่ยวกับยา หรือเครื่องมือแพทย์) เป็นต้น

4

(6) หนังสือนำส่งจากคณบดี สำนักวิชา

1

(7) ส่งข้อมูลโครงร่างการวิจัยในรูป PDF file และ word file *** ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน หรือส่งไปที่อีเมล: rec.human@mfu.ac.th

1

ผู้วิจัยสามารถ download เอกสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://ec.mfu.ac.th/ec-6900/ec-6901.html

หมายเหตุ

     * จำนวนเอกสารโครงร่างการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องส่ง
     ** ผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม และ/หรือ ที่ปรึกษา ต้องแนบหลักฐาน
          การอบรมการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (ICH GCP) และ/หรือการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย
          การอบรมการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (ICH GCP) สำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก (clinical trial) หรือมีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental study)
     ***  ข้อมูลและการเรียงหน้าในเอกสาร ต้องตรงกับในไฟล์ที่ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์