ติดต่อเรา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทรศัพท์ 053 916358 
โทรสาร 053 916359 
Email: rec.human@mfu.ac.th