ติดต่อเรา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทรศัพท์ 053 917170 - 7171 และ  053 916551
โทรสาร 053 917170
Email: rec.human@mfu.ac.th