วัตถุประสงค์ และขอบเขต

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการฯ” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Mae Fah Luang University Ethics Committee on Human Research (MFU EC) ทำหน้าที่ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร และชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากล และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 หมวด 9 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์


ขอบเขต

การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครอบคลุม

  • โครงการวิจัยที่ดำเนินการในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โครงการวิจัยที่ใช้ข้อมูลที่เป็นสมบัติของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อทำการศึกษาในบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา หรือ ผู้ป่วย
  • โครงการวิจัยที่บุคลากร อาจารย์ หรือนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้วิจัยหลัก
  • โครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย และคณะกรรมการฯ เห็นชอบ